Ogłoszenia duszpasterskie są dostępne również na tablicy ogłoszeń w kościele

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

19.03.2017 r.

DEKRET

BISKUPA SANDOMIERSKIEGO KRZYSZTOFA NITKIEWICZA

 

Zgodnie ze starożytną tradycją Kościoła, Biskupi przewodzący Kościołom lokalnym zwoływali synody, aby pod natchnieniem Ducha Świętego i w świetle Ewangelii razem z duchowieństwem, osobami zakonnymi i wiernymi świeckimi, poszukiwać dróg i środków do wypełniania misji zleconej Kościołowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Diecezja Sandomierska, która będzie obchodziła wkrótce dwóchsetlecie swojego powstania, a przed ćwierćwieczem została zreorganizowana pod względem terytorialnym, przemierzyła dwukrotnie drogę synodalną. Jej owocem było umocnienie wiary i wspólnoty kościelnej. Wizytacja kanoniczna, jaką wespół z Księdzem Biskupem Pomocniczym odbyłem w ostatnich latach, utwierdziła mnie w przekonaniu, że pożyteczne będzie zwołanie nowego synodu. Istnieje bowiem potrzeba dalszego budowania wspólnoty Kościoła lokalnego przez ustawodawstwo partykularne, które przy uszanowaniu bogactwa różnych miejscowych tradycji, poszerzy płaszczyznę wspólnotowego przeżywania wiary.

Potrzebujemy jednocześnie Kościoła bardziej misyjnego, bliskiego każdemu człowiekowi i otwartego na wyzwania współczesnego świata. Musimy rozbudzić w sobie entuzjazm Ewangelii, aby odrodziła naszą wspólnotę, wyznaczając kierunek działalności duszpasterskiej oraz jej metody i środki zgodne z przesłaniem Soboru Watykańskiego II, nauczaniem papieskim i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski.

Dlatego zgodnie z KPK, {kan. 461 § 1 i kan. 462 oraz z „Instrukcją o Synodach Diecezjalnych” Kongregacji ds. Biskupów i Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów z 19 marca 1997 r., III A-B,} po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, Księży Dziekanów i Przedstawicieli Wiernych Świeckich, zwołuję III Synod Diecezji Sandomierskiej.

Wyznaczam na jego uroczyste rozpoczęcie dzień 25 marca 2017 roku, prosząc o przybycie do Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu na godz. 11:00 wszystkich mających prawo i obowiązek uczestniczenia w synodzie (KPK, kan. 463), tych którzy zostali wydelegowani przez swoje wspólnoty zakonne i dekanalne bądź przeze mnie powołani. Zapraszam jednocześnie Parlamentarzystów wybranych z okręgów znajdujących się na terenie Diecezji Sandomierskiej, Przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz Siostry i Braci należących do naszego Kościoła lokalnego i związanych z nim przez miejsce urodzenia, relacje rodzinne, zawodowe i przyjacielskie. Ogłoszenie i wręczenie stosownych dekretów będzie miało miejsce podczas uroczystej inauguracji synodu.

Prace Zgromadzenia Synodalnego powierzam Najświętszej Maryi Pannie – Matce Kościoła oraz naszym świętym i błogosławionym Patronom.

Sandomierz, 24 lutego 2017 r.

+ Krzysztof Nitkiewicz
Biskup Sandomierski

Pozostałe ogłoszenia

1.      Serdecznie dziękujemy rodzicom i młodzieży bierzmowanej za dar ołtarza; są to kielich i patena oraz ofiara w wysokości 880 zł. Dziękujemy również za przygotowanie kościoła.

2.      Do środy w zakrystii, dzieci mogą składać wykonane ogrody oliwne na konkurs, a młodzież swoje prace pisemne.

3.      We czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla lektorów świeckich.

4.      W sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza Święta w naszym kościele o godz.7.00, 9:00 i 18.00.  Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Podczas Eucharystii o godz.18.00 będzie możliwość, w naszej parafii, podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest to podjęcie się modlitewnej pomocy dziecku poczętemu a zagrożonemu aborcją. Pomoc ta polega na odmawianiu codziennie specjalnej krótkiej modlitwy i 1 dziesiątka różańca. Deklaracje duchowej adopcji wyłożone są na stolikach za ławkami. Deklaracje należy złożyć przed mszą świętą do koszyka wystawionego przed ołtarzem. Zostaną one złożone jako dar ołtarza.

5.      Bardzo cieszymy się z tego, że w naszej parafii działa prężnie nasza schola dziecięca. Jednakże oprócz tego chcielibyśmy założyć nasz chór parafialny. Pan organista jest chętny podjąć się prowadzenia chóru. Dlatego Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które lubią śpiewać na spotkanie organizacyjne do Kany, we wtorek po Mszy św. 

6.      Przy parafii będzie możliwość nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w salce na plebanii w sobotę o godz. 11.00.

7.      W zakrystii u ministrantów są do nabycia kartki świąteczne, baranki, palmy wielkanocne i inne ozdoby wielkanocne. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na pracę z dziećmi i młodzieżą z grup duszpasterskich.

8.      W tym tygodniu troskę o kościół powierzamy mieszkańcom bloku Poniatowskiego 69.

9.      Wszystkim tu zgromadzonym życzymy dobrej niedzieli i dobrego wypoczynku. Niech Pan Bóg nam błogosławi a Boża Opatrzność ma w swojej opiece.

 

 

Odwiedzin :